Regulamin

Regulamin hurtowni instalacyjnej Silva

 

 • 1 Postanowienia wstępne

 

 1. Hurtownia internetowa Silva hurtownia.silva.com.pl, dostępny pod adresem internetowym hurtownia.silva.com.pl, prowadzony jest przez „SILVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kijewie Szlacheckim 51, 86-253 Kijewo Królewskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000174127, NIP 8751456532, REGON 871676958.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłączenie do Przedsiębiorców korzystających z Hurtowni i określa zasady korzystania z hurtowni internetowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Użytkownikiem na odległość za pośrednictwem Hurtowni.

 

 • 2 Definicje

Sprzedawca – „SILVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kijewie Szlacheckim 51, 86-253 Kijewo Królewskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000174127, NIP 8751456532, REGON 871676958.

Użytkownik – każdy Przedsiębiorca dokonujący rejestracji w Hurtowni.

Klient – każdy Przedsiębiorca dokonujący zakupów w Hurtowni.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wyrażające wolę rejestracji i użytkowania Hurtowni.

Hurtownia – hurtownia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym hurtownia.silva.com.pl, przeznaczona wyłącznie do rejestracji dla Przedsiębiorców spełniających warunki niezbędne do rejestracji i korzystania z Hurtowni.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Hurtowni), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Hurtowni.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto Użytkownika w Hurtowni, umożliwiające korzystania z Hurtowni, służące do gromadzenia danych wymaganych podczas rejestracji i podanych dobrowolnie przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Hurtowni.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Hurtowni, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Hurtowni umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Hurtowni, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Hurtowni internetowej.

 

 • 3 Kontakt ze Sklepem

 

Adres Sprzedawcy: Silva sp. z o.o., Kijewo Szlacheckie 51, 86-253 Kijewo Królewskie

Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@silva.com.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 56 686 70 87

Numery rachunków bankowych Sprzedawcy

PLN    PL56 1600 1462 1025 6912 7000 0004

EUR   PL29 1600 1462 1025 6912 7000 0005

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku

 

 • 4 Wymagania techniczne

 

Do korzystania z Hurtowni, w tym przeglądania asortymentu Hurtowni oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

aktywny numer telefonu komórkowego

włączona obsługa plików cookies.

 

 • 5  Informacje ogólne

 

 1. Przeglądanie asortymentu Hurtowni wymaga rejestracji polegającej na założeniu Konta. Zawartość Hurtowni dostępna jest wyłącznie dla Przedsiębiorców, których przedmiot działalności związany jest z oferowanymi przez Hurtownię Produktami.
 2. Składanie zamówień przez Użytkownika na Produkty znajdujące się w asortymencie Hurtowni możliwe jest po założeniu Konta.
 3. Ceny podane w Hurtowni są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Hurtowni w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Hurtowni lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera). Klient może według swojego wyboru wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą lub na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywania Newslettera za pośrednictwem wiadomości SMS poprzez udostępnienie swojego numeru telefonu komórkowego oraz zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w ramach Hurtowni. 
 6. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@silva.com.pl lub też pisemnie na adres: Silva sp. z o.o., Kijewo Szlacheckie 51, 86-253 Kijewo Królewskie.

 

 • 6 Zakładanie Konta w Hurtowni

 

 1. Aby założyć Konto w Hurtowni, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, NIP, hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla Przedsiębiorców, którzy spełniają następujące warunki: 
 1. przedmiot działalności Przedsiębiorcy jest bezpośrednio związany z asortymentem Hurtowni;
 2. Przedsiębiorca przestrzega zasad uczciwości i lojalności w obrocie profesjonalnym, a także konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów.
 1. Sprzedawca ma możliwość weryfikacji podanych przez Przedsiębiorcę dobrowolnie danych celem ustalenia każdorazowo, czy Przedsiębiorca spełnia warunki umożliwiające rejestrację w Hurtowni.
 2. Za 
 3. Sprzedawca ma możliwość weryfikacji danych Przedsiębiorcy także po rejestracji i posiadaniu konta w Hurtowni celem ustalenia, czy Przedsiębiorca przez cały okres korzystania z Hurtowni spełnia warunki niezbędne do rejestracji i korzystania z Hurtowni.
 4. W przypadku niespełnienia warunków wskazanych w ust. 4 Sprzedawca może:
 1. odmówić rejestracji Przedsiębiorcy w Hurtowni;
 2. zawiesić Użytkownika w jego prawach;
 3. usunąć Konto Użytkownika;
 4. ewentualnie żądać przedstawienia dodatkowych informacji, wyjaśnień celem przeprowadzenia niezbędnej weryfikacji.
 1. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 • 7  Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Hurtowni;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail (kliknięcie opcji „Zamawiam” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i wyrażeniem woli zawarcia umowy przez Użytkownika;
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 • 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska;
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Silva sp. z o.o., Kijewo Szlacheckie 51, 86-253 Kijewo Królewskie.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przy odbiorze;
 2. Płatność za pomocą szybkich przelewów;
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
 4. Płatności elektroniczne;
 5. Płatność kartą płatniczą.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 • 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Hurtowni zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. 
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki. Przesyłkę zobowiązany jest odebrać w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Sprzedawca, po złożeniu Zamówienia przez Klienta, może podać inny termin dostawy niż wskazany w opisie, z uwagi na okoliczności od niego niezależne.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
 3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 3. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 

 • 10 Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Przepisy dotyczące rękojmi, na zasadach określonych w kodeksie cywilny, wyłącza się z zastosowania do umów sprzedaży zawartych w Hurtowni na podstawie niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedawca może udzielić gwarancji na określony Produkt zakupiony w Hurtowni. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca może także dołączyć kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu w okresie objętym gwarancją.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

   

 • 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Hurtownię zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zwieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin obowiązuje od dnia